تأییدیه‌ها

رِداکس مورد تأیید شرکت موتورسازان تبریز، انجمن کامیونداران استان اصفهان و شرکت اتوبوسرانی اصفهان قرار گرفته است. همچنین مدال طلای جشنوارۀ مخترعان ایران در سال 1397 به این محصول تعلق گرفته است.