نحوۀ نصب رِداکس

رِداکس دارای یک مسیر عبور گازوئیل و یک مسیر عبور آب می‌باشد. گازوئیل از یک طرف (سمت پوستۀ دستگاه) وارد شده و از طرف دیگر آن خارج می‌گردد. گازوئیل ورودی به دستگاه باید تمیز بوده و در قسمت کم فشار سیستم سوخت وارد دستگاه شود. بر این اساس گازوئیل خروجی از فیلتر که به سمت پمپ انژکتور حرکت می‌کند باید پس از خروج از فیلتر ابتدا وارد رِداکس شده و پس از آن به سمت پمپ انژکتور هدایت گردد. یک فلش روی رِداکس نمایانگر جهت حرکت گازوئیل در دستگاه می‌باشد. بنابراین مسیر گازوئیل بایستی به گونه‌ای به دستگاه متصل شود که جهت حرکت گازوئیل درون دستگاه با جهت فلش یکسان باشد.

آب گرم خروجی از موتور نیز از یک طرف (سمت هستۀ دستگاه) وارد شده و پس از طی یک مسیر مستقیم ضمن گرم کردن گازوئیل که در اطراف آن و در سمت پوسته قرار دارد، از طرف دیگر خارج می‌گردد. آب گرم بایستی بلافاصله پس از خروج از موتور و در زمانی که دارای بیشترین دما می‌باشد به دستگاه وارد شود. بنابر این آب گرم خروجی از موتور (که به سمت بخاری خودرو حرکت می‌کند) باید بلافاصله پس از خروج از موتور ابتدا وارد این دستگاه شود. هر طرف از مسیرهای آب روی دستگاه می‌تواند به عنوان ورودی یا خروجی مورد استفاده قرار گیرد.

علت وجود جریان آب گرم (بخاری وسیلۀ نقلیه) در دستگاه این است که بهترین عملکرد رِداکس زمانی اتفاق می‌افتد که دمای گازوئیل در حدود 50 تا 60 درجه سانتیگراد باشد. بنابراین جریان آب گرم درون دستگاه کمک می‌کند تا در زمستان، دمای گازوئیل به مقدار مورد نظر برسد. در تابستان، مسیر آب (بخاری وسیلۀ نقلیه) بسته است و جریان آب گرم درون رِداکس برقرار نمی‌باشد، ولی به دلیل بالا بودن دمای گازوئیل در تابستان عملاً نیازی به گرم کردن آن نبوده و بنابراین در تابستان نیز دستگاه بهترین عملکرد خود را خواهد داشت.

برای نصب رِداکس، بایستی در قسمتی از فضای موتور، محل مناسبی از بدنۀ خودرو را پیدا نمود که ضمن امکان نصب دستگاه روی آن، طول شیلنگ‌های سوخت متصل به دستگاه حتی‌الامکان کوتاه باشد.

نکتۀ حائز اهمیت در نصب دستگاه این است که باید اتصال زمین دستگاه از طریق قسمت رنگ نشدۀ پایه و به کمک پیچ‌های نصب برقرار شود. جهت اطمینان از اتصال الکتریکی دستگاه باید با استفاده از سیم و وایرشو موجود در جعبه، اتصال بدنۀ دستگاه بین قسمت رنگ نشدۀ پایه و بدنۀ خودرو، برقرار گردد.