3) افزایش قدرت و شتاب موتور تا 10 درصد

همانطور که گفته شد با نصب رِداکس، گازوئیل به صورت بهتر و کامل‌تری سوخته شده و از مقدار بیشتری از انرژی آن استفاده می‌شود. کسب مقدار انرژی بیشتر از واحد سوخت به معنی تولید انرژی بیشتر توسط موتور و در نتیجه افزایش قدرت موتور می‌باشد. بنابراین با نصب رِداکس، قدرت موتور و شتاب وسیلۀ نقلیه بیشتر می‌شود.