5) کارکرد بهتر و روان‌تر موتور

همانطورکه قبلاً توضیح داده شد به وجود آمدن دوده و هیدروکربن‌های نسوخته در اثر احتراقِ ناقصِ سوخت باعث به وجود آمدن شرایط سختی برای کارکرد موتور می‌شود. زیرا دوده سنگین بوده و چسبندگی بسیار بالایی دارد. این دو خاصیت باعث چسبیدن دوده به دیواره‌های سیلندر و در نتیجه اصطکاک زیاد بین پیستون و دیوارۀ سیلندر و کند شدن فرآیند تخلیۀ گازهای حاصل از احتراق می‌شود. سخت شدن حرکت پیستون درون سیلندر باعث بالاتر رفتن دمای سیلندر و بیشتر شدن صدای موتور می‌شود. با نصب دستگاه رِداکس، دوده کمتر شده و فرآیند تخلیه به صورت بهتری انجام شده، اصطکاک کمتر شده و دمای موتور کمتر می‌گردد و موتور می‌تواند بهتر و روان‌تر کار کند